Privātuma politika

Privātuma politika

Šīs SIA „Dadarik” (reģistrācijas Nr.40203003355) (turpmāk – Dadarik) privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Privātuma politika attiecas uz Jums, ja Jūs izmantojat vai esat izmantojuši Dadarik pakalpojumus vai piedalījušies Dadarik rīkotajos loterijās, konkursos, akcijās un/vai spēlēs, vai kā citādi uzrādījuši savus Personas datus. Šajā privātuma politikā ietvertais attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Dadarik izmanto Jūsu personisko informāciju, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citur var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Ar dalību un/vai reģistrēšanos Dadarik rīkotajos loterijās, konkursos, akcijās un/vai spēlēs, dalībnieks atzīst Dadarik tiesības apstrādāt dalībnieka personas datus. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, cita kontaktinformācija, e-pasta adrese, fotogrāfija.

Ja Jūs esat piekritis savu personas datu apstrādei, Dadarik apstrādās Jūsu datus, lai:
- administrētu loteriju, konkursu, akciju un/vai spēļu norisi;
- noteiktu un paziņotu uzvarētāju;
- identificētu loterijas, konkursa, akcijas un/vai spēles uzvarētāju un/vai dalībnieku, izsniedzot balvas; - iekļautu dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pastu konkursa balvas saņemšanas aktā;
- uzturētu Dadarik loteriju, konkursu, akciju un/vai spēļu dalībnieku datu bāzi.

Balstoties uz Jūsu iepriekš sniegto piekrišanu, mēs varētu uz Jūsu e-pastu vai tālruņa numuru nosūtīt informāciju par: - dadarik piedāvājumiem un Dadarik darbību;
- iespējām piedalīties dadarik rīkotajos loterijās, konkursos, akcijās un/vai spēlēs;

Jūsu personas datus uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas datu drošības regulējumu.

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Dadarik, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par savu datu apstrādi, kā arī pieprasīt dzēst vai labot savus datus, ja tie ir mainījušies vai ir neprecīzi. Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Dadarik to labot.

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Dadarik likumīgajām interesēm, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Dadarik turpināt apstrādāt Jūsu datus.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Dadarik ir veicis līdz piekrišanas atsaukšanai.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Dadarik dzēst Jūsu personas datus kā arī lietotāju profilu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Dadarik saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Dadarik turpināt apstrādāt Jūsu datus noteiktā apjomā.

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, ko esat sniedzis Dadarik uz piekrišanas pamata vai līguma izpildei, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Dadarik jautājumu un neskaidrību gadījumos. Dadarik sniegs atbildi uz Jūsu jautājumiem ne vēlāk kā mēneša laikā no Jūsu jautājumu saņemšanas dienas.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv) Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Dadarik.

Kontaktinformācija saziņai:

Juridiskā adrese:
Kalēju iela 16A, Jūrmala LV-2008.

E-pasts:
dadarik@dadarik.com

Mēs - sociālajos tīklos

Seko mums sociālajos tīklos, kur regulāri publicējam informāciju par jaunumiem un īpašiem piedāvājumiem!